Mae diwydiant – a'r anghyfanhedd-dra y mae diwydiant yn ei adael ar ôl – wedi denu cenedlaethau o artistiaid. Mae gan safleoedd diwydiannol fywyd nerthol, cymhlethdod gweledol a dirgeledd; a lle'r aeth diwydiant ar drai, yn aml mae prydferthwch hynod yn cael ei adael ar ôl, ym mawredd trist dadfeiliad neu yng ngwyrth adfywiad y byd naturiol.

2008, acrylic on board by George Little (1927–2017)

The beginning of The End II – Evening

2008, acrylic on board by George Little (1927–2017)

Nid oes unrhyw artist wedi ymrwymo mwy i bortreadu amgylcheddau diwydiannol  ac ôl-ddiwydiannol na George Little. Fe'i ganed ym mhen dwyreiniol Abertawe ym 1927, ac fe dreuliodd ei oes yn edrych ar y dociau gerllaw, lleoedd bomiedig, mwyndoddwyr copr gadawedig a strydoedd anghyfannedd Abertawe – yr hyn a alwodd Dylan Thomas, yn 'ugly, lovely town'. Cynhyrchodd Little baentiadau, lluniau, gwaith collage a ffotograffau o'r testunau hyn o'r 1940au diweddar hyd nes ei farwolaeth yn 2017, a cheisiodd ddarganfod safleoedd tebyg yng nghymoedd de Cymru, Ynys Môn, de Swydd Efrog ac mor bell i ffwrdd â Berlin ac Efrog Newydd.

Sheffield

Sheffield

1958, mixed media on paper by George Little (1927–2017), private collection

Mae atyniad artistiaid i adfeilion yn dyddio yn ôl i'r ddeunawfed ganrif, pan fyddai artistiaid crwydrol yn chwilio am ganghellau dadfeiliedig, a chestyll wedi eu gorchuddio mewn eiddew, i fod yn destunau aesthetig ac yn symbolau o fodolaeth fyrhoedlog, fel darlun Turner o Abaty Tyndyrn. Gallai artistiaid a fyddai wedi canfod eu themâu yng ngrym anorchfygol rhaeadrau a mynyddoedd, weld darganfod nodweddion 'sublime' tebyg yng ngweithfeydd, ffatrïoedd a ffwrneisi'r chwyldro diwydiannol – y strwythurau enfawr oedd yn hollti'r ddaear, neu'n trawsffurfio maen yn fetel iasboeth.

Yn yr ugeinfed ganrif, cyd-doddodd diwydiant a dinistr wrth i'r sectorau diwydiant trwm grebachu. Dilynwyd yr Ail Ryfel Byd gan gyfnodau hir o ddad-ddiwydiannu, dirywiad ac adnewyddu trefol. Roedd George Little yn gysylltiedig â sawl artist o'r genhedlaeth gynt oedd yn ceisio sylwebu ar y newidiadau. Yn eu plith yr oedd John Piper gyda'i baentiadau o dai wedi eu gadael a threfi llosgedig; Julian Trevelyan gyda'i ddelweddau o Grochendai; a Graham Sutherland a'i ymatebion i fwyngloddiau tun, chwareli, a gweithiau dur adeg y rhyfel.

Welsh Landscape

Welsh Landscape 1950

John Piper (1903–1992)

Wolverhampton Arts and Heritage

Steel Works near Swansea

Steel Works near Swansea 1944

Julian Trevelyan (1910–1988)

Argyll and Bute Council

Limestone Quarry, Working at the Cliff Face

Limestone Quarry, Working at the Cliff Face 1943

Graham Vivian Sutherland (1903–1980)

British Council Collection

Roedd gan y rhain i gyd diddordeb mewn ffurfiau haniaethol, ystyron swreal a lliwiau mynegiannol, ac mewn archwilio diwydiant a diffeithwch. Fe hoffai Little ddyfynu'r artist Prunella Clough: 'Efallai ei bod o gymorth fod cymaint o ddeunydd diwydiannol yn haniaethol eisoes.' Fe welai yn ei destunau nid yn unig batrymau, lliwiau a gweadedd, ond hefyd ffurfiau, cysylltiadau a nwydau rhyfedd ac amwys.

Landscape in a Mining Area

Landscape in a Mining Area 1956

Prunella Clough (1919–1999)

Sheffield Museums

Mae'r diddordeb yn etifeddiaeth weledol trefi sydd wedi dirywio a safleoedd diwydiannol diffaith yn parhau heddiw. Maen nhw'n aml yn ymddangos yn gefndiroedd i ffotograffau mewn cylchgronau ffasiwn neu gloriau recordiau; yn lleoliadau ffilmio; ac yn destunau i ffotograffwyr ac artistiaid sy'n chwilio am ddadfeilion dros y byd i gyd, o Chernobyl i ffatrïoedd ceir segur yn Detroit.

Fe ganfu George Little y deunydd hwn wrth garreg ei ddrws. Yn nyddiau ei ieuenctid ef, roedd dociau Abertawe yn llawn bwrlwm, gyda rheilffyrdd a llongau cargo wedi eu fframio gan linellau unionsyth y peiriannau codi glo a chraeniau. Roedd pedair milltir o'r cwm uwchlaw ceg Afon Tawe – a elwid yn 'Copperopolis', ac a oedd un tro'n llawn gweithfeydd mwyndoddi a gweithgynhyrchu – yn cau yn raddol, un safle ar y tro.

Ar lawr y cwm hwnnw, nododd Peter Sager, ysgrifennwr teithio o'r Almaen, fod 'dim llai na 150 o weithfeydd prosesu metel ym 1890. Hanner canrif yn ddiweddarach, trodd y 1,200 o erwau hyn yn anialwch diwydiannol – yr ehangaf ym Mhrydain i gyd.'

Swansea Blitz

Swansea Blitz 1941

Will Evans (1888–1957)

Swansea Museum

Gellir dysgu llawer o ymgais George i ddehongli'r etifeddiaeth hyn. Nid oedd e'n hiraethu dros y diwydiannau coll. Fe wyddai am y dioddefaint a ddaeth gyda chloddio a mwyndoddi, ac fe wyddai fod lliwiau'r sorod a roddai gymaint o gyffro iddo yn deillio o waddod gwenwynig arsenaidd, copr, haearn, tun, plwm, sinc, cadmiwm a nicel. Roedd e'n llawenhau yn yr adferiad a dychweliad glaswellt a choed, cyn belled â bod rhywfaint o bethau yn aros i goffáu'r dreftadaeth ddiwydiannol. Fe ysgrifennodd:

'Ym mhobman mae fy newis ddelweddau yn diflannu: olwynion pennau'r pyllau, tomennydd sorod, diwydiant trwm, y diwydiant pysgota, y strydoedd o dai'r gweithwyr hyd yn oed, ac mae dociau Abertawe fel roeddwn i'n eu hadnabod nhw wedi diflannu yn gyfan gwbl, bron â bod. Mae gweithfeydd copr Hafod yn dadfeilio ac yn cael eu tacluso i gyd, er daioni mae'n siwr, ond mae hynny'n golygu bod testunau fy ngwaith bron yn atgof.'

Loom with Red Blankets

Loom with Red Blankets c.2004

George Little (1927–2017)

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Yn 16 oed, aeth yn fyfyriwr yng Ngholeg Celf Abertawe ac ar ôl dwy flynedd o Wasanaeth Milwrol yn y Llu Awyr Brenhinol fe aeth yn ei ôl i gwblhau Diploma Cenedlaethol mewn Dyluniad a Diploma Athro Celf. Ym 1951 enillodd fwrsariaeth ar gyfer cwrs ôl-raddedig dwy flynedd yn y Ruskin School of Fine Art yn Rhydychen.

Un a fu'n ysbrydoliaeth gynnar iddo oedd yr artist a'r ceisiwr lloches o Wlad Pwyl, Josef Herman a ymgartrefodd ar ben uchaf Cwm Tawe yn Ystradgynlais. Aeth Little ar ymweliadau i gwrdd ag ef yn y cwm. Roedd presenoldeb ecsotig Herman fel Mynegiadwr o'r cyfandir yn achos cyffro i lawer o artistiaid ifanc yn ne Cymru. Fe fyddai'r lliwiau priddlyd, y pynciau realaidd  a'r ffurfiau swmpus yng ngwaith Herman yn parhau i greu argraff ar George Little am weddill ei oes.

Miner with a Dog

Miner with a Dog 1968

Josef Herman (1911–2000)

y Gaer Museum, Art Gallery & Library

Roedd dylanwad Herman yn fwyaf amlwg yn ei baentiadau o'r 1950au, er enghraifft mewn golygfa o waith glo gerllaw Ystradgynlais gyda'r coch llachar, ffigurau dynion ar eu ffordd i'r gwaith, a siâp cadarn y polion trydanol. Prynwyd y darlun gan Gymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru ym 1959.

Ynyscedwyn Colliery

Ynyscedwyn Colliery 1957/1958

George Little (1927–2017)

Oriel Môn

Dylanwad arall arno oedd Eric Ravilious, a gafodd ei ddenu gan falurion rhyfedd dynoliaeth. Am gyfnod ceisiodd Little efelychu techneg 'starved-brush' Ravilious, ond ei ddylanwad mwyaf oedd y caniatâd i baentio gwrthrychau a motiffau y byddai artistiaid eraill yn dueddol o'u hanwybyddu: sgriwiau gyrru morol, safleoedd gynnau, a chorneli angof mewn iardiau.

South Coast Beach

South Coast Beach 1939–1942

Eric Ravilious (1903–1942)

Aberdeen Art Gallery & Museums

Yn ôl yn nociau Abertawe, peintiodd Little 'long lannau Brydeinig fudr gyda haen o halen wedi caledu ar ei simnai' wrth iddi gael ei llwytho â glo. Yn union fel gallasai Ravilious wedi ei wneud, fe bwysleisiodd siâp y bont a oedd yn trosgludo'r wagenni i'r peiriant codi, gan fwynhau patrwm a strwythur y tŵr a rhoi personoliaeth fywiog i'r llong sy'n ymegnïo tuag ymlaen.

c.1950, watercolour on paper by George Little (1927–2017)

The Tramp: Coaling, Swansea Docks

c.1950, watercolour on paper by George Little (1927–2017)

Cafodd y darlun ei brynu gan Gyngor y Celfyddydau a'i gynnwys yn 'Arddangosfa o Baentiadau a Darluniau Cymreig' Oriel Glynn Vivian yn Abertawe, ochr yn ochr â gweithiau gan Frank Brangwyn, Josef Herman, David Jones ac Augustus John.

Roedd Stryd Maliphant yn Hafod yn lleoliad a ddychwelodd iddo dros sawl blwyddyn: rhes o dai a fyddai'n cael eu dymchwel yn y man a oedd yn arwain i lawr at bont ar y brif reilffordd. Cafodd gweithiau o'r fath eu dewis ar gyfer arddangosfeydd teithiol: yn 1952 ar gyfer 'Thirty Welsh Paintings of Today' gan John Piper a Carel Weight ac ym 1955 ar gyfer 'Industrial Britain', a arddangosodd weithiau gan Ruskin Spear ac L. S. Lowry yn ogystal â gweithiau gan Little ei hun.

Maliphant Street, Hafod, Swansea

Maliphant Street, Hafod, Swansea (study) 1956–1957

George Little (1927–2017)

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

O 1967, fe weithiodd fel darlithydd llawn-amser ym Mhrifysgol Abertawe lle'r arweiniodd gwrs hanes celf i fyfyrwyr israddedig, ac fe greodd oriel ar y campws yno. O'r amser hwn ymlaen fe'i swynwyd yn fwy fyth gan greu paentiadau yn, ac o gwmpas, y dociau a'r safleoedd segur ar ben isaf Cwm Tawe.

Pan oedd yn blentyn mewn maestref i'r dwyrain o Abertawe, roedd gan Little olygfa bron iawn o'r awyr drwy ffenestr ei ystafell wely – golygfa a fyddai'n ei dwyn i gof dro ar ôl tro yn ei baentiadau. Roedd Cofio Dociau Abertawe Rhif 1 yn cyfuno'r holl nodweddion a olygai fwyaf iddo ef mewn lliwiau llachar, bywiog. Mae hwn yn dirlun dramatig gyda gorwel glas yn amgylchynu'r bae gwyrdd, a chymylau yn ymgasglu o'r gorllewin ac yn ffoi i'r dwyrain.

Swansea Docks Remembered No. 1

Swansea Docks Remembered No. 1 1992–1993

George Little (1927–2017)

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Mae angen cryn dipyn o waith i ddeall y manylion gweledol. Mae dwy long yn gorwedd ar ochr bellaf Doc y Frenhines a llong arall, â chorff du, wedi mwrio ar yr ochr agosaf. Mae peiriant codi glo ar ochr fewnol Doc y Brenin yn sefyll drwy ganol y darlun gyda chymar llai iddo ymhell ar y dde. Mae ychydig o adeiladau brics coch yn llenwi'r tir rhwng y dociau – yn arbennig felly tŷ'r injan gyda'i wyneb â thalcen a simnai.

Mae llu o graeniau lliwiog yn poblogi'r dociau: du, melyn, glas, coch, gwyrdd a streipiau llwyd a melyn. Yn y dociau sy'n nes mae badau tynnu gyda chyrn mwg ar ogwydd a llong wedi ei marcio gydag 'M'. Yn y blaendir, caiff bwiau morio eu storio gyda phentyrrau o sgrap.

Ar ymweliadau â'r chanol y maes glo, fe baentiodd Little Lofa Lewis Merthyr yn Nhrehafod, un o'r pyllau Fictoraidd mwyaf addurnol, a ailddatblygwyd gan W. T. Lewis yn y 1880au gyda fframiau anferthol o haearn coch.

Yn un paentiad o'r pwll, fe roddodd gydnabyddiaeth i lesni'r tirlun a oedd yn dod yn fwy amlwg yng nghefndir y dyffryn adferedig, ond y mur tywodfaen o amgylch y lofa sy'n meddiannu hanner ei lun – mur tywyll a gormesol ond eto yn disgleirio gyda lliwiau amrywiol wrth edrych yn agosach.

Colliery and Wall, Rhondda

Colliery and Wall, Rhondda

George Little (1927–2017)

Rhondda Heritage Park

Er gerwinder ei destun, roedd y lliwiau a allai eu gweld ynddo yn hudolus. Fe ddatblygodd ei beintiadau yn ddathliadau haniaethol o liw yn ogystal â bod yn ddarluniadau o amgylcheddau anghyffredin. Yn ei gyfansoddiadau aeth twneli yn gylchoedd du, aeth y tir a gochodd dan wres eithafol yn rhubanau pinc; ac aeth trawstiau dur troellog yn acenion tro.

Ystalyfera Ironworks – Pink & Orange

Ystalyfera Ironworks – Pink & Orange

2013, mixed media on paper by George Little (1927–2017), private collection

Hoffai George Little ddweud bod ei waith i gyd 'ar sail ffeithiau' a welai yn ei amgylchedd. Ond fe drawsffurfiodd ef y ffeithiau hynny o liw, ffurf a gwead, gan gyfeirio ei ymateb personol atynt. Fe ganfu dosturi ac urddas fel ei gilydd yn ei destunau, boed hynny ym mhrysurdeb y dociau neu ym malurion diweddarach y ceiau a adawyd i'r chwyn a'r rhwd, yn y tomenni gwastraff llygredig, mewn gweithfeydd a oedd yn adfeilion neu strydoedd dirywiedig o gartrefi i'r gweithwyr yn disgwyl cael eu dymchwel. Roedd ei gyfansoddiadau ef yn dod â gwaredigaeth i fannau lle nad oedd dim ond y disgwyliad lleiaf o hynny, efallai.

Peter Wakelin, awdur a churadur

Cyfieithiad o'r Saesneg

Cefnogwyd y cyfieithiad gan gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru

Darllenwch fwy o straeon yn y Gymraeg

Darllen pellach

Peter Wakelin, George Little: The Ugly Lovely Landscape, Parthian, 2023

George Little: The Ugly Lovely Landscape

George Little: The Ugly Lovely Landscape

by Peter Wakelin, published by Parthian (2023)